آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گرفتن ماه تعبیر

گرفتن ماه

گرفتن ماه جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ماه را گرفته‌ای و به دست آوردی، تعبیرش این است که با شخص زیبایی ازدواج می‌کنی،‌‌‌‌‌ و اگر آن ماه هلال باشد، یـعـنـی آن شخص اصالت کمتری دارد، ‌‌‌‌‌ ولی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی…
متن دوم