آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گرفتن اسهال در خواب

اسهال

اسهال ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی اسهال کرده‌ای، تعبیرش این است که در خرج کردن مال و اموال اسراف می‌کنی .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای اسهال عبارتند از (البته اگر اسهال در محل مخصوص به خودش باشد): 1- مال حرام 2- گشایش 3-…
متن دوم