آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گرفتن آفتاب

گرفتن آفتاب

گرفتن آفتاب حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی آفتاب را از آسمان گرفتی یا آن را تصرف کردی و صاحب آن شده‌ای، تعبیرش این است که مقام و بزرگی و پادشاهی به دست می‌آوری یا دوست و نزدیک پادشاه خواهی شد .اگر ببینی آفتابی را که نور و…
متن دوم