آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گردو

گردو

گردو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گردو، مال و اموالی است که با سختی به دست می‌آید (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گردو داری، تعبیرش این است که از مردی خسیس سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی تعداد فراوانی…

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب صافى رنگ و حسن صورت است

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا گفتار ائمه معصومین,چند چيز موجب صافى رنگ و حسن صورت است  اول - خوردن به  دوم - خوردن كدو  سوم - خوردن پياز  چهارم - خوردن روغن زيتون  پنجم - خوردن بادنجان  ششم - خوردن تره  هفتم - خوردن سه كف…
متن دوم