آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گردو تعبیر

گردو

گردو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گردو، مال و اموالی است که با سختی به دست می‌آید (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گردو داری، تعبیرش این است که از مردی خسیس سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی تعداد فراوانی…
متن دوم