آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گردنبند تعبیر

گردنبند

گردنبند ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گردنبند مروارید داری، تعبیرش این است که خداوند به تو علم قرآن عطا می‌فرماید و هر چه گردنبند قیمتی‌تر باشد، تعبیرش این است که علم و دانش بیشتری به تو می‌رسد. اگر ببینی از دهان تو گردنبندی از…
متن دوم