آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گربه تعبیر

گربه

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گربه، مردی مفسد و دزد می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر بعد از صبح در خواب خودت گربه ببینی، تعبیرش این است که شش روز بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری). تعبیر کلی
متن دوم