آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گراز تعبیر

گراز

گراز جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با گراز جنگ و درگیری می‌کنی، تعبیرش این است که با شخصی بزرگ و رئیس و سرور که پست و ظالم می‌باشد خصومت و درگیری پیدا خواهی کرد (دفع بلا و گرفتاری). گراز
متن دوم