آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گاو وحشی تعبیر

گاو وحشی

گاو وحشی (این را بدان که اگر روش تعبیر را ندانی و تعبیرهایی که گفته شده است را بخوانی، به انحراف رفته ای).ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر گاو وحشی، مردی ثروتمند می‌باشد.اگر در خواب ببینی گوسالۀ گاو وحشی را گرفته‌ای، تعبیرش این است که صاحب…
متن دوم