آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گاو زبان تعبیر

گاو زبان

گاو زبان ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب گاو زبان بحث و جدل و بگومگو می‌باشد و در تعبیر دیدن و خوردن آن فائده‌ای وجود ندارد،‌‌‌‌‌ ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیرش بحث و جدل و بگومگو می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری). گاو زبان
متن دوم