آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گاوچشم

گاوچشم

گاوچشم ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گاوچشم،«کنیزک» می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در بیداری فصل گاوچشم باشد تعبیر آن در خواب این است که صاحب فرزند می‌شوی (البته چنانچه بر روی گیاه بوده و نه اینکه چیده شده باشد)، ولی اگر فصلش نباشد،…
متن دوم