آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گاورس تعبیر

گاورس

گاورس ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن گاورس، مال و اموال می‌باشد، و خوردن آن تعبیر بدی دارد.تعبیر خواب آرد گاورس، به دست آوردن مال اندک می‌باشد، تعبیر خمیر کردن آرد گاورس نیز مقداری سود و منفعت اندک می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر…
متن دوم