آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گال تعبیر

گال

گال ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گال، مال و اموال می‌باشد.اگر ببینی گال خارش می‌کند و در آن چرک می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی گال روی پوست تو سیاه رنگ می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری .جابر مغربی…
متن دوم