آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

گاز گرفتن

گاز گرفتن

گاز گرفتن همچنین به تعبیر جانوری مراجعه شود که گاز گرفته است. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گاز گرفتن درنده یا جانور خصومت و دشمنی می‌باشد .اگر در خواب ببینی کسی تو را از روی دشمنی گاز گرفته است، تعبیرش این است که به اندازۀ گازی که از تو…
متن دوم