آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کیف پول پاره

کیف پول پاره

کیف پول پاره جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کیف پول تو پاره می‌باشد، تعبیرش این است که راز تو فاش می‌شود.اگر ببینی کیف پول پاره را دوخته‌ای، یـعـنـی راز تو پوشیده و مخفی می‌ماند. کیف پول پاره
متن دوم