آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کیفیت یا مقدار دریا تعبیر

دریا – کیفیت یا مقدار دریا

کیفیت یا مقدار دریا تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب دریا صاف و روشن می‌باشد، تعبیرش این است که پادشاه عالم و دانشمند است، ولی اگر تیره و ناپاک باشد، یـعـنـی پادشاه مفسد و ظالم است.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آب دریا زیاد شده است،…
متن دوم