آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کژدم خواره تعبیر

کژدم خواره

کژدم خواره کژدم‌خواره جانوری است در شهر خوزستان که دم خود را روی زمین می‌کشد و هر کسی را زخمی کند هلاک می‌شود (از لغت نامه دهخدا). ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کژدم خواره، دشمن بی‌حرکت و آرام می‌باشد، ولی دشمنی او سخت و سنگین است.اگر در…
متن دوم