آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کچل و طاس تعبیر

کچل و طاس

کچل و طاس کچل (کَل): ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که موی سرش ریخته‌ است، یـعـنـی فامیل و بستگانش، مال و اموال او را تلف خواهند کرد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با شخصی کچل، ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که…
متن دوم