آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کِشتی تعبیر

کِشتی

تعبیر کلی با توجه به بعضی از معناهای کلمۀ "کشتی" احتمالاً تعبیرهای مربوط به آن را در مورد سایر شناورها نظیر قایق و... نیز بتوان به کار برد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب کشتی، غم و اندوه و یا نگرانی می‌باشد، مخصوصاً اگر از کشتی…
متن دوم