آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کُشتی یا انداختن کسی تعبیر

کُشتی یا انداختن کسی

کُشتی یا انداختن کسی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با کسی کشتی گرفتی و او را به زمین زده‌ای، تعبیرش این است که حال و روز تو خوب و نیکو می‌شود و آن شخص را شکست می‌دهی، ولی اگر هیچ کدامیک از شما نتوانست دیگری را به زمین بزند تعبیرش…
متن دوم