آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کوچه تعبیر

کوچه

کوچه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد کوچۀ خوب و آبادی شده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد، مخصوصاً اگر اهالی آن کوچه درستکار و صالح باشند،‌‌‌‌‌ ولی اگر افرادی بدکردار هستند، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی…
متن دوم