آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کوه تعبیر

کوه

کوه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کوه، به دست آوردن مال و اموال با حیله و نیرنگ می‌باشد. کوه
متن دوم