آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کودک تعبیر

کودک

کودک ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر کودک زیبا، فرشته می‌باشد، ولی تعبیر کودک زشت، مال و اموال است. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بچه شده‌ای، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی (زیرا بچه خوب و بد را از هم تشخیص نمی‌دهد)،…
متن دوم