آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کنگر تعبیر

کنگر

کنگر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کنگر داری و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که غمگین و افسرده می‌شوی ولی اگر از آن نخورده‌ای غم و اندوه نخواهد بود.(دفع بلا و گرفتاری) کنگر
متن دوم