آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کنده شدن یا ریختن ریش تعبیر

ریش – کنده شدن یا ریختن

کنده شدن یا ریختن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ریش خود را با دندان بریده‌ای، تعبیرش این است که خانوادۀ تو دچار ضرر و زیان می‌شوند.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دست در ریش خودت کرده‌ای و پاره‌ای از آن کنده و ریختی، یـعـنـی مال…
متن دوم