آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کندن چاه تعبیر

چاه – کندن چاه

کندن چاه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در جایی چاه حفر می‌کنی، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیر حفر کردن چاه و رسیدن به آب، ازدواج کردن می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چاهی حفر…
متن دوم