آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کمند تعبیر

کمند

کمند ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کمند انداخته‌ای و مردی را گرفته‌ای، تعبیرش این است که از شخص بزرگی یاری و کمک می‌خواهی‌‌‌‌‌ (چنانچه جنس کمند از ریسمان باشد، تعبیرش این است که از مؤمن یاری و کمک می‌خواهی)، ولی اگر نتوانستی کسی را…
متن دوم