آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کمربند تعبیر

کمربند (چیزی که به کمر و میان بدن بسته می‌شود)

کمربند (چیزی که به کمر و میان بدن بسته می‌شود) ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کمربندی بسته‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال و حشمت به دست می‌آوری و عمر تو طولانی می‌شود، ابن سیرین نیز می‌گوید: یـعـنـی به اندازه ارزش آن مال و…
متن دوم