آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کمان گرهه

کمان گرهه

کمان گرهه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کمان گرهه داری، تعبیرش این است که دنبال آزار دادن مردم خواهی بود .اگر ببینی با کمان گرهه کلوخ انداخته‌ای، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد. کمان گرهه
متن دوم