آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کلیسا تعبیر

کلیسا

کلیسا ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد کلیسا شده‌ای و به طرف قبلۀ مسلمانان نماز می‌خوانی، تعبیرش این است که توبه می‌کنی و دین و ایمان تو قوی می‌شود (زیرا کلیسا محل عبادت می‌باشد) . کلیسا
متن دوم