آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کلید تعبیر

کلید

کلید ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کلید، مردی است که مشکلات کارها را حل می‌کند و همچنین تعبیرش پیروزی بر دشمن می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی کلید آهنی داری، تعبیرش این است که قوت و نیرو خواهی داشت و اگرمسی یا برنجی…
متن دوم