آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کلوچه

کلوچه

کلوچه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کلوچه، معاش و معیشت و وضع زندگانی خوب و خوش و مال و اموال فراوان می‌باشد.اگر در خواب ببینی کلوچه خورده‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری. اگر ببینی کلوچه را در دهان خودت گذاشته‌ای، ولی…
متن دوم