آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کلم

کلم

کلم ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کلم، سود و منفعت از طرف زن‌ها می‌باشد و تعبیر پخته آن بهتر از خام است.اگر در خواب ببینی کلم خورده‌ای، تعبیرش این است که از زن خودت سود و منفعتی به تو می‌رسد . کلم
متن دوم