آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کلاژه

کلاژه

کلاژه تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب کلاژه، مردی بی‌دین و بی‌خیر و منفعت می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کلاژه بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خبری از شخصی پنهان و مخفی به گوش تو می‌رسد.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی…
متن دوم