آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کلاه خود تعبیر

کلاه خود

کلاهخود ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کلاهخود، چیزی است که با مکر و حیله خودت را از آن حفظ می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی سر تو کلاهخود می‌باشد، تعبیرش این است که صاحب فرزند زیرکی می‌شوی و هر کم و زیادی که در کلاهخود…
متن دوم