آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کلاه تعبیر

کلاه

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کلاه، عزت و جاه می‌باشد (به اندازۀ ارزش کلاه). تعبیر کلی
متن دوم