آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کف دست تعبیر

دست – کف دست

کف دست (دقت کن که بدون استفاده از روش تعبیر، مطالب تعبیرگران مختلف دربارۀ چیزی که در خواب دیده ای، بی فایده یا مضر می باشد).ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کف دست‌های تو می‌لرزد، تعبیرش این است که حرف سخت و تلخی می‌شنوی.اگر کف…
متن دوم