آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کفش

کفش

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کفش، زن می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی امام صادق (ع)می‌فرمایند: تعبیرش مردی است که ارث و میراث را تقسیم می‌کند. تعبیر کلی
متن دوم