آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کفتار تعبیر

کفتار

کفتار ابن سیرین می‌گوید: در دیدن کفتار هیچ تعبیر خیری و خوبی وجود ندارد؛ تعبیر خواب کفتار، زنی زشت می‌باشد.اگر در خواب ببینی کفتاری در خانۀ تو بسته شده است، تعبیرش این است که با زن زشتی ازدواج می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت…
متن دوم