آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کعبه

کعبه – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی خانۀ تو کعبه می‌باشد و مردم آن را زیارت می‌کنند، تعبیرش این است که امانت‌دار مردم می‌شوی و حرمت و احترام به دست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کعبه فروریخته یا سوخته است، یـعـنـی حال و…

کعبه

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کعبه برای کسی که مسلمان می‌باشد، «خلیفه»است و هر کم و زیادی که در کعبه ببیند به خلیفه مربوط می‌شود. تعبیر کلی
متن دوم