آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کعبه رفتن یا در کعبه بودن تعبیر

کعبه رفتن یا در کعبه بودن

کعبه رفتن یا در کعبه بودن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی احرام بسته‌ای و به طرف کعبه می‌روی، تعبیرش این است که درستکارتر می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر «پادشاهی» در خواب ببیند که به کعبه رفته است، یـعـنـی خداوند بزرگی و عظمت او را…
متن دوم