آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کشکاب تعبیر

کشکاب

کشکاب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در کشکاب، عناب و بنفشه و شکر ریخته‌ای و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که مال حلال بدست می‌آوری و از غم و اندوه رها می‌شوی، ولی اگر ببینی نمی‌توانی بخوری تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد (دفع بلا و…
متن دوم