آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کشمش تعبیر

کشمش

کشمش ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کشمش داری و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن سود و منفعت به دست می‌آوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مقدار فراوان و انبوهی کشمش در خانه داری، یـعـنـی مال و اموال کاملی به دست…
متن دوم