آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کشته شدن تعبیر

کشته شدن

کشته شدن به طور کلی کشتن و کشته شدن جزء خواب‌هایی است که به ظاهر بد بوده ولی تعبیر خوبی دارند. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تو را کشته‌اند، تعبیرش این است که عمر تو طولانی می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی عده‌ای تو را…
متن دوم