آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کشتن تعبیر

کشتن

کشتن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی را کشته‌ای بدون آنکه سرش را از بدنش جدا کرده باشی، تعبیرش این است که به آن شخص سود و منفعتی می‌رسانی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرزند خودت را کشته‌ای، یـعـنـی روزی حلال به دست می‌آوری،…
متن دوم