آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کشتزار تعبیر

کشتزار

کشتزار ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کشتزار آشنا، فرزند می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در کشتزار آشنایی هستی، تعبیرش این است که کاری می‌کنی که برای دین و دنیای تو خوب و نیک می‌باشد. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی…
متن دوم