آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کشاورزی و کشتزار تعبیر

متن دوم