آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کرکس تعبیر

کرکس

کرکس ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کرکس یا حتی استخوان و گوشت کرکس داری، تعبیرش این است که «پادشاه» به تو خوبی می‌کند.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی کرکس با منقارش تو را زده و جای آن درد گرفته است، تعبیرش کاهش و ضرر و زیان در مال و…
متن دوم