آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کره تعبیر

کره

کره ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کره، مال حلال است‌‌‌‌‌ (البته اگر کره‌ای که دیده‌ای کرۀ حیوانی بوده، حیوانی که از آن کره تهیه شده نیز باید حلال گوشت باشد) ‌‌‌‌‌ و همچنین تعبیرش خیر و برکت در آن سال می‌باشد .اگر در خواب ببینی کره داری و…
متن دوم