آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کتیرا

کتیرا

کتیرا ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کتیرا این است که به اندازه آن از مرد خسیسی مال و اموال می‌گیری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کتیرا عبارتند از: 1- باقی ماندۀ مال و اموال 2- مقداری سود و منفعت اندک 3- کاری خیر و با سود و منفعت…
متن دوم